Nawigacja

Deklaracja dostępności

Urząd Transportu Kolejowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dziennikurzedowy.utk.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy i pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Zaktualizowano 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (stan w dniu 2021-01-01) sporządzono w dniu 2021-03-29 i przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego. Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego powierzył Panu Karolowi Kłosowskiemu – Dyrektorowi Departamentu Przewozów Pasażerskich UTK funkcję Koordynatora dostępności, o którym mowa w ustawie  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kontakt z Koordynatorem możliwy jest poprzez:

 • pocztę tradycyjną (na adres Urzędu),
 • pocztę elektroniczną (utk@utk.gov.pl),
 • ePUAP (elektroniczną skrzynkę podawczą UTK) – konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego,
 • drogą telefoniczną pod numerem 22 749 14 90 w dni robocze w godzinach 8:15 – 16:15,
 • osobiście w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym umówieniu spotkania (także z zapewnieniem wideotłumacza Polskiego Języka Migowego).

Informacje o dostępności, o ułatwieniach dla klientów z niepełnosprawnościami oraz o zakresie usług dostępnych w UTK dla klientów z niepełnoprawnością znajdują się w dziale Deklaracja dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Frankowski, rzecznikprasowy@utk.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 749 14 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

UWAGA: mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub z powodu, że opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji. Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów), częściowo niedostępnych dla czytników ekranu.

Organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Obowiązek taki wynika z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.).

Osoby te mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Usługa ta będzie realizowana  podczas wizyty osoby uprawnionej w Urzędzie Transportu Kolejowego.

Wybrany pracownik Urzędu nawiąże z Państwem kontakt i udzieli pomocy w rozeznaniu sprawy. Z uwagi na znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Umów się na wizytę

Wnioskodawca składa wniosek o udostępnienie usługi do Urzędu Transportu Kolejowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Wniosek może być złożony w dowolnej formie za pomocą:

 1. poczty elektronicznej na adres: utk@utk.gov.pl
 2. faksu na numer – 22 749 14 01,
 3. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego
 4. listownie na adres: Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
 5. w sprawach pasażerów dostępny jest także czat z pracownikiem w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godz. 12:00 – 16:00

 Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Urzędu Transportu Kolejowego i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony we wniosku.

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem Transportu Kolejowego. Osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Urzędzie. Prawo, o którym mowa powyżej, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).

Jeżeli korzystasz z aparatu słuchowego z tzw. cewką telefoniczną, wchodząc do Kancelarii UTK na 12. piętrze przełącz swój aparat w tryb "t". Na terenie Kancelarii możesz porozumieć się z pracownikami poprzez pętlę indukcyjną.

Informacje na temat dostępności architektonicznej budynku Eurocentrum, w którym znajduje się siedziba urzędu możesz znaleźć na stronie Informacja dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność architektoniczna Urzędu Transportu Kolejowego i jego oddziałów terenowych

Siedziba główna UTK oraz oddziały terenowe zajmują łącznie siedem obiektów. Powierzchnie te są wynajmowane, a UTK nie jest właścicielem żadnego z budynków.

Centrala UTK oraz Oddział Terenowy UTK w Warszawie

Budynek znajduje się przy Al. Jerozolimskich 134. W budynku nie występują różnice wysokości i przeszkody terenowe. Obszar wokół budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi. Wejście jest wolne od barier. Budynek posiada czytelne oznaczenia, co się w nim znajduje oraz tablicę informacyjną. Prowadzą do niego trzy wejścia, z czego dwa posiadają zadaszenie chroniące przed opadami. Głównymi drzwiami są drzwi obrotowe, a do otwarcia dodatkowych drzwi m.in. dla potrzeb osób poruszających się na wózku, potrzebne jest wsparcie obsługi budynku. Personel jest przeszkolony z obsługi, a także ewakuacji osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy wejściu. W obiekcie jest możliwość zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym. Strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie i rozwiązania wytłumiające pogłos/echo. W korytarzach umieszczone są tablice informacyjne, strzałki i inne oznaczenia i jest dostateczna przestrzeń pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach. Posadzka korytarzy jest antypoślizgowa. Korytarze oraz drzwi posiadają czytelne oznaczenia z zachowaniem odpowiedniego kontrastu zarówno kolorystycznego, jak i dotykowego. Obiekt jest wielokondygnacyjny i zapewniona jest dostępność wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością poprzez dostosowaną windę. Schody są odpowiednio oświetlone. Każda kondygnacja jest oznaczona numerem umieszczonym w widocznym miejscu. Klienci nie mają potrzeby poruszania się po całej siedzibie w celu załatwienia sprawy.

Oddział Terenowy UTK w Lublinie

Budynek znajduje się przy ul. Bernardyńskiej 3. W budynku nie występują różnice wysokości i przeszkody terenowe. Obszar wokół budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi. Wejście do budynku jest wolne od barier. Posiada czytelne oznaczenia, co się w nim znajduje oraz tablicę informacyjną. Do budynku prowadzą dwa wejścia, które nie posiadają zadaszeń chroniących przed opadami. Jedne z drzwi, dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, mają odpowiednią szerokość i nie potrzeba dużo siły do ich otwarcia. Personel oddziału jest przeszkolony z obsługi, a także ewakuacji osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy wejściu. W obiekcie jest możliwość zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym. Strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie i rozwiązania wytłumiające pogłos/echo. W korytarzach umieszczone są tablice informacyjne, strzałki i inne oznaczenia i jest dostateczna przestrzeń pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach. Posadzka korytarzy jest antypoślizgowa. Korytarze oraz drzwi posiadają czytelne oznaczenia z zachowaniem odpowiedniego kontrastu zarówno kolorystycznego, jak i dotykowego. Obiekt jest wielokondygnacyjny i zapewniona jest dostępność wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością poprzez dostosowaną windę. Schody są odpowiednio oświetlone. Każda kondygnacja jest oznaczona numerem umieszczonym w widocznym miejscu. Klienci nie mają potrzeby poruszania się po całej siedzibie oddziału w celu załatwienia sprawy. W siedzibie znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością i jest to jedyna taka toaleta w budynku.

Oddział Terenowy UTK w Krakowie

Budynek znajduje się przy ul. Halickiej 9. W budynku nie występują różnice wysokości i przeszkody terenowe. Budynek posiada czytelne oznaczenia, co się w nim znajduje. Obszar wokół niego jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi. Budynek posiada zadaszenie przed wejściem chroniące przed opadami. Przed wejściem znajdują się schody z platformą dla wózków. Do budynku prowadzą drzwi uchylne, otwierane ręcznie, posiadające właściwą szerokość, nie wymagają dużo siły do ich otwarcia. Personel oddziału jest przeszkolony z obsługi, a także ewakuacji osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy wejściu. Strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie. W korytarzach umieszczone są tablice informacyjne, strzałki oraz inne oznaczenia i jest dostateczna przestrzeń pozwalająca na komunikację osób na wózkach. Posadzka jest antypoślizgowa. Zapewniona jest dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością za pomocą windy spełniającej wymogi w tym zakresie. Schody są odpowiednio oświetlone. Każda kondygnacja jest oznaczona numerem umieszczonym w widocznym miejscu. Klienci nie mają potrzeby poruszania się po całej siedzibie oddziału w celu załatwienia sprawy.

Oddział Terenowy UTK w Katowicach

Budynek znajduje się przy ul. Dworcowej 4, w zabytkowym budynku dawnego dworca kolejowego. Budynek posiada stosowne oznaczenia. Prowadzi do niego niski próg drzwiowy, ale łatwo go można pokonać. W budynku znajduje się domofon z oznaczeniem „UTK” – ostateczne weryfikacja interesantów następuje bezpośrednio przed drzwiami do siedziby oddziału przy wykorzystaniu wideodomofonu. Do budynku prowadzą stare, zabytkowe drzwi, o odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach. Personel oddziału jest przeszkolony z obsługi, a także ewakuacji osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy wejściu. W obiekcie nie ma możliwości zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym. Strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie. W korytarzach jest dostateczna przestrzeń pozwalająca na komunikację osób na wózkach. Posadzka jest antypoślizgowa. Zapewniona jest dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością za pomocą windy spełniającej wymogi w tym zakresie. Schody są odpowiednio oświetlone. Każda kondygnacja jest oznaczona numerem umieszczonym w widocznym miejscu. Klienci nie mają potrzeby poruszania się po całej siedzibie oddziału w celu załatwienia sprawy.

Oddział Terenowy UTK w Gdańsku

Budynek znajduje się przy ul. Strzeleckiej 7B. W budynku występują różnice wysokości oraz przeszkody terenowe. Budynek posiada czytelne oznaczenie, co się w nim znajduje. Obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi. Wejście do budynku jest wolne od barier. Obiekt posiada zadaszenie przed wejściem. Przed wejściem nie znajdują się obiekty mogące utrudniać wejście do budynku. Personel oddziału jest przeszkolony z obsługi, a także ewakuacji osób z niepełnosprawnością.

W korytarzach umieszczone są tablice informacyjne, strzałki i inne oznaczenia oraz jest dostateczna przestrzeń pozwalająca na wygodną komunikacje osób na wózkach. Posadzka korytarzy jest antypoślizgowa. Obiekt jest wielokondygnacyjny i zapewniona jest dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością poprzez dostosowaną windę. Schody są odpowiednio oświetlone. Każda kondygnacja jest oznaczona numerem umieszczonym w widocznym miejscu. Klienci nie mają potrzeby poruszania się po całej siedzibie oddziału w celu załatwienia sprawy. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Oddział Terenowy UTK we Wrocławiu

Budynek znajduje się przy ul. Św. Antoniego 7. Obszar w jego otoczeniu posiada system informacji w postaci strzałek, tablic informacyjnych itp., a także jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi. Wejście jest wolne od barier. Budynek posiada zadaszenie przed wejściem chroniące przed opadami. Do budynku prowadzą drzwi szklane, podwójne. Jedna część lekko się otwiera, do otwarcia drugiej trzeba użyć siły. Jednak skrzydło drzwi, które lekko się otwiera, jest dostatecznie szerokie dla osób poruszających się na wózkach. Personel oddziału jest przeszkolony z obsługi, a także ewakuacji osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy wejściu. W obiekcie jest możliwość zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym. Strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie. W korytarzach jest dostateczna przestrzeń pozwalająca na komunikację osób na wózkach. Posadzka jest antypoślizgowa. Zapewniona jest dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością za pomocą windy spełniającej wymogi w tym zakresie. Schody są odpowiednio oświetlone. Każda kondygnacja jest oznaczona numerem umieszczonym w widocznym miejscu. Klienci nie mają potrzeby poruszania się po całej siedzibie oddziału w celu załatwienia sprawy.

Oddział Terenowy UTK w Poznaniu

Budynek znajduje się przy ul. Góreckiej 1 w Poznaniu. Posiada czytelne oznaczenia, co się w nim znajduje. Obszar wokół budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi. Wejście posiada zadaszenie przed opadami. Do budynku prowadzą drzwi obrotowe oraz drzwi uchylne, otwierane przez obsługę. Personel oddziału jest przeszkolony z obsługi, a także ewakuacji osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy wejściu. W obiekcie jest możliwość zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym. Strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie oraz rozwiązania wytłumiające pogłos/echo. W korytarzach są umieszczone tablice informacyjne, strzałki oraz inne oznaczenia oraz jest dostateczna przestrzeń pozwalająca na komunikację osób na wózkach. Posadzka jest antypoślizgowa. Zapewniona jest dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością za pomocą windy spełniającej wymogi w tym zakresie. Schody są odpowiednio oświetlone. Każda kondygnacja jest oznaczona numerem umieszczonym w widocznym miejscu. Klienci nie mają potrzeby poruszania się po całej siedzibie oddziału w celu załatwienia sprawy. Drzwi w siedzibie posiadają czytelne oznaczenia z zachowaniem odpowiedniego kontrastu zarówno kolorystycznego, jak i dotykowego.

do góry